0898 59 45 36

Автокаско

Доброволна застраховка, покриваща щетите по моторни превозни средства , независимо дали водача има вина или не за настъпилото застрахователно събитие до определин лимит, договорен между застраховател и застрахован (застрахователна сума).

Стандартни рискове

Стандартните рискове, покрити по тази застраховка са
 • Пожар и природни бедствия;
 • ПТП, включително на паркинг;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Кражба и грабеж на цяло МПС.

Автокаското би могло да покрива всички тези рискове (пълно каско), или отделни рискове избрани от застрахования (частично каско). Също така срещу допълнително платена премия, е възможно и покриване и на допълнителни рискове, като:

 • Покритие за гуми
 • Умишлен палеж и взривяване
 • Разнообразни варианти на ползване на пътна помощ и асистънс при застрахователно събитие и техническа повреда.

Необходими документи

Необходими документи и изисквания на автомобила при сключване на застраховка:

 • Свидетелство за регистрация на МПС,
 • За новозакупени автомобили – фактура или митническа декларация,
 • Талон за технически преглед на автомобила,
 • При някои застрахователи - действаща звукова алармена система или имобилайзер,
 • Предоставяне на автомобила за оглед и заснемане от представител на Застрахователя.

Територия на валидност

Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнително начислена премия, в зависимост от условията на Застрахователя.

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя по различен начин при различните застрахователи на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/к.с., брой врати и други негови характеристики и би могла да бъде:

 • По фактурна стойност на придобиване за нови автомобили;
 • По остатъчна стойност;
 • Автокаталози - Шваке, Аутоексперт и др.
 • По пазарна оценка;
 • Експертна оценка;
 • Други методи предложени от застрахователи и одобрени от застрахования.

Размер на премията

Размера на премията, както и начина на обезщетяване на застрахования при настъпило застрахователно събитие покрито по полицата зависи от годината на производство на автомобила и договорената застрахователна сума.

Цената на застраховка Атокаско е индивидуална и се определя от вида на автомобила, особеностите и допълнителното му оборудване, както и от предпочитанията на Застрахования за възстановяване на автомобила при застрахователно събитие.

Вариантите на възстановяване на вече заведени щети по автомобила са:

 • Оторизиран сервиз за съответната марка автомобил ;
 • Доверен сервиз на застрахователя;
 • Фактури за извършен от застрахования ремонт;
 • Експертна оценка.

Сроковете за завеждане на щети са

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед получаване на адекватно обезщетение, Застрахованият е длъжен:

 • Да уведоми незабавно компетентните държавни органи /Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, и др./
 • Да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката при кражба в момента на узнаването, при  пожар – в срок до 24 часа от узнаване на събитието, при всички останали събития – в 5  дневен срок.
 • Да представи увреденото МПС за оглед пред Застрахователя, преди да е отстранена повредата.

Необходими документи при завеждане на щета

Застрахованият или негов упълномощен, представя следните оригинални документи:

 • Застрахователна полица, включително всички добавъци и приложения към нея,
 • Свидетелство за регистрация на МПС,
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпване на застрахователното събитие,
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение,
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие /протокол от КАТ, двустранен констативен протокол, служебна бележка и др./

 

Срокът за изплащане на обезщетение е 15 работни дни от датата на последния предоставен от застрахования документ.

Давност по заведена претенция към застрахования – 3 години от датата на завеждане на претенцията.