0898 59 45 36

Гражданска отговорност на автомобилистите

Задължителна застраховка, която покрива гражданската отговорност на собствениците и водачите /физически или юридически лица/ на МПС за причинените от  тях  на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства , за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застрахованите лица са собственикът на МПС-то, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание.

Лимити на отговорност

В сила от 11.06.2012 г. Задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се сключва за следните лимити на отговорност, които са еднакви за всички застрахователни компании:

При събития, настъпили на територията на Република България:

1. за неимуществени и имуществени вреди в следствие на телесно увреждане или смърт:

а) 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;

б) 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;

2. за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие.  
 

При събития настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закон на територията, където обичайно се намира МПС, когато това покритие е по-високо.

Срок и начин на плащане

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година, като премията може да бъде платена еднократно или разсрочено на две, три или четири вноски, в зависимост от желанието на клиента. При разсроченото плащане е възможно калкулирането на завишение на застрахователната премия.

Територия на валидност

От 01.01.2016 г. полиците Гражданска отговорност на автомобилистите, издадени на автомобили с българска регистрация са с валидност Република България, ЕС и страните членки на споразумението „Зелена карта“.

Застрахователят няма да плати обезщетение при застрахователно събитие, когато застрахования

1. е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог;

2. не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението , и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това;

3. е управлявал моторното превозно средство без свидетелство за управление

4. е напуснал мястото на произшествието.