0898 59 45 36

Други застраховки

Карго

Застраховат се  товари по време на международни и вътрешни превози до и от всички страни в света и на територията на Република България независимо от вида на транспортното средство за загуба или повреда, и разходи, вследствие настъпване на застрахователно събитие, както и свързаните с тях материални интереси. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.

Селскостопански застраховки

Земеделски култури:

Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст, зеленчуци, етеричномаслени култури и др., както и млади неплододаващи трайни насаждения. Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат от следните рискове: градушка, буря, проливен дъжд, пожар на корен, измръзване и др.

По тази застраховка, освен определените изключения по полицата, не се покриват загуби, причинени от суша, болести, химични препарати, гризачи, инсекти, диви животни, птици, както и загуби свързани с естественото отмиране на видовете.

Селскостопански животни:

Тази застраховка покрива риска от смърт, вследствие на пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост от стопаните на отглежданите животни, птици, риба, пчелни семейства. По желание на застрахования могат да се включат и допълнителни покрития за случаите на злополука, заразни и незаразни заболявания.

Строително-монтажни рискове

Тази застраховка е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени и индивидуални строителни обекти. Предмет на застраховката могат да бъдат цялата строителна площадка; извършваните по договор строително-монтажни работи; материалите; механизацията и оборудването; гражданската отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и/или неимуществени вреди. Основните покрития са: „Всички рискове” – изплащат се обезщетения при унищожаване или повреда на застрахованото имущество и покритие на отговорността във връзка със загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

Застрахователният пазар в България се развива много динамично. В старанието си да отговарят на нуждите на потребителя на тази застрахователни услуги, българските застрахователни дружества постоянно подобряват продуктите си и работят за създаването на нови такива. Ако не сте намерили по-горе застраховката, която Ви интересува, не се колебайте да ни потърсите.  Можем да отговорим на индивидуалните нужди на всеки клиент. Всяко Ваше притеснение, може да бъде формулирано като застрахователен риск и включено в застрахователна полица, за да бъде живота Ви по-спокоен.

Финансови рискове

Кредити

Застраховката покрива риска на търговска банка, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице, от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и/или несъстоятелност на кредитополучателя. Обект на застраховане могат да бъдат както портфейли от хомогенни кредити със сходен риск, така и единични кредити с висока стойност и индивидуален рисков профил.

Към групата на кредитните застраховки спада и застраховката на търговски кредити. Тя покрива риска на търговец по смисъла на Търговския закон от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и последваща несъстоятелност на негов контрагент. Обезщетението е равно на размера на дължимата сума след приспадане на уговореното самоучастие. Застраховката е валидна само за Република България.

 

Лизинги

По тази застраховка се покриват плащания на лизингополучателя към лизингодателя във връзка с изпълнение на лизингови договори. Могат да бъдат покрити лизинг на МПС, на недвижимости и на техника. Застраховката може да се сключва от търговски дружества с основна дейност – лизинг. Обезщетението се изплаща след предявяване на необходимите документи и в случаите, когато владението на обекта на лизинг не може да бъде възстановено на лизингополучателя.

 

Гаранции

По тази застраховка се покрива риска от активиране на банкова гаранция, издадена от българска търговска банка в полза на бенефициент – българско юридическо лице или учреждение. Подвид на тази застраховка са застраховките на банкови гаранции в полза на АЕБТРИ за достъп до режим ТИР на български превозвачи. Друг специфичен вид са застраховките на гаранции за участие в тръжни процедури, за авансово плащане и за добро изпълнение, които се издават на български строителни фирми.

 

Разни финансови загуби

Застраховката покрива разни финансови загуби от неизпълнение на различни договори с финансов елемент. Застрахован може да бъде българско юридическо лице, което е сключило договор за финансова престация с друго българско юридическо лице. Неизпълнението на финансовия елемент подлежи на обезщетение съобразно предвиденото в застрахования договор.

Отмяна на пътуване

Застраховката „Отмяна на пътуване“ е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

 

Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването.

 

Покриват се рисковете:

  • смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст;
  • разходи за отмяна на пътуването;
  • разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
  • разходи за удължаване на пътуването;
  • закъснение на самолетен полет.

Застраховката се сключва в срок до 5 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане.

Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от застрахователната сума и дните от датата на сключване до началото или края на пътуването. Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или хотелската резервация.