0898 59 45 36

Злополука

Злополуката  е застраховка, която може да бъде индивидуална или групова. Покритията се определят в зависимост от типа злополука и  нуждите на застрахования. Обикновено в тях има включени: смърт от злополука, трайна и временна загуба на работоспособност в следствие на злополука, медицински разноски в следствие на злополука, репатриране  в следствие на злополука. Може да бъде покрит и риска смърт и медицински разноски в следствие на акутно заболяване. Комбинацията от всички тези рискове е избираема.

Трудова злополука

Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”. Обект на застраховка са лицата /работници и/или служители/, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна заплата на съответния работник или служител, изчислена на база възнаграждението му за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

Покритите рискове са: смърт; трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Злополука на туристи

Тази застраховка е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, като се покриват следните рискове: смърт или трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука; медицински разходи /включително разходи за болничен престой/; разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение. Застраховката може да се сключи като индивидуална, семейна или групова.

Други видове злополуки

  • Злополука на гости на хотели.
  • Злополука на местата в МПС.
  • Злополука на местата в обществения транспорт.
  • Злополука на учащи и персонал.
  • Злополука на спортисти и др.