0898 59 45 36

Застраховка отговорности

Обща гражданска отговорност на юридически лица

Тази застраховка покрива гражданската отговорност на Застрахования при договорени със Застрахователя  Професионална отговорност лимити , за имуществени и неимуществени вреди, причинени от него на трети лица при или по повод на осъществяване на стопанската му дейност.

Тази застраховка дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели имуществени и неимуществени вреди  при осъществяване на стопанска дейност на Застрахования. Обезщетяват се вредите, които персоналът на Застрахования, нает по трудов или граждански договор, е причинил през срока на застраховката на трети лица.

Професионална отговорност

Най-често е регламентирана от закона за определени дейности. Закона регламентира и минималните лимити,  които трябва да бъдат покрити по застраховката.

Тази застраховка покрива  имуществени и неимуществени вреди нанесени от Застрахования вследствие на изпълнение на професионалната му дейност вкл. виновно бездействие.

Застраховките „Професионални отговорности” са предназначени за лица, практикуващи професионалната си дейност и ги защитават от съдебни искове от техни клиенти/пациенти и трети лица, за нанесени имуществени и неимуществени вреди, които са последствие от неправилни професионални действия или бездействия.

Видовете професионални отговорности са:

 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството
 • Професионална отговорност на адвоката
 • Професионална отговорност на нотариуса
 • Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител
 • Професионална отговорност на лекари и стоматолози
 • Професионална отговорност на застрахователния брокер
 • Професионална отговорност на туроператора
 • Професионална отговорност на експерт счетоводители и финансови одитори
 • Професионална отговорност на независими оценители
 • Професионална отговорност на хотелиери и ресторантьори
 • Професионална отговорност на лицата, извършващи охранителна дейност и др.

Отговорност на изделието

Чрез тази застраховка се защитават интересите на потребителите. Обект на застраховката са продуктите предназначени за вътрешния и външния пазар. Субекти на застраховката са физически и юридически лица, производители на продукти, които прилагат или доставят продукция или услуги на националния или световен пазар. Застраховката има за цел възмездяване на застрахования за отговорността му по закон за щети и повреди нанесени на трети лица, произтичащи от продадени или доставени дефектни продукти. Застрахователят не възмездява щети за самия продукт, а причинените щети на трети лица или на тяхното имущество от дадения продукт.

Отговорност на превозвача

Тази застраховка покрива рискове, които могат да причинят цялостна или частична липса или повреди на превозваните стоки от превозвача/Застрахования/, съгласно законово определената му отговорност като превозвач от Международната конвенция за международен превоз на стоки по шосе, по нормалния курс на превозвача. Застрахователните компании изплащат застрахователни обезщетения за щети на стоките до действителната им стойност, но не повече от 8,33 СПТ /Специални права на тираж – SDR/ на килограм липсващо тегло. Застрахователят срещу платена премия и писмено предложение се задължава да покрива уговорените рискове, на които е изложен застрахования превозвач.

Отговорност на работодателя

Застрахова се отговорността на работодателя, за вреди, които са причинени по негова вина на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.

Отговорност за оръжие

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица /за негови служители/, ползващи огнестрелно оръжие за охрана и/или самоотбрана и е задължителна по силата на Закон за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Застраховката покрива всички суми до избран лимит на отговорност, които Застрахования е длъжен да заплати на основание претенции на трети лица, като компенсация за телесно увреждане и/или щети на имущество, настъпили като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие, одобрени от Застрахователя.