0898 59 45 36

Информация по чл.325 от КЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 от КЗ

“Корект Консулт - Д” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Гео Милев" № 20,  ЕИК 160126467 е застрахователен брокер, вписан с решение № 84-ЗБ/07.02.2008 г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.11 от ЗКФН. Справка за това обстоятелство можете да направите в Комисията за финансов надзор, 1000 София, ул. “Будапеща” 16, централа: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта й www.fsc.bg.

 “Корект Консулт - Д” ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие-майка на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на “Корект Консулт - Д” ООД.

 “Корект Консулт - Д” ООД  дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга.

“Корект Консулт - Д” ООД съгласно чл. 325 ал. 5 определя изискванията и потребностите на клиента и дава съветите си на потребителя на застрахователни услуги за конкретна застраховка само въз основа на писмено предоставената от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес.

 В случай че имате оплаквания от предоставяната от “Корект Консулт - Д” ООД услуга, моля подавайте вашите жалби до управителя г-жа Димитрия Пандърска на адрес гр. Пловдив, ул. "Гео Милев" № 20 или на електронна поща korektkonsult_d@abv.bg. “Корект Консулт - Д” ООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването й на посочен от вас адрес.

 Налице е и възможността за подаване на жалба пред Комисията за финансов надзор, както и пред други държавни органи, включително е допустимо и извънсъдебно разглеждане на спорове във формите, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България.

„Корект Консулт-Д“ ООД не осъществява застрахователно посредничество от името на застраховател, а представлява ползвателите на застрахователни услуги.

При осъществяване на дейността си "Корект Консулт-Д" ООД получава възнаграждение от Застрахователя, формирано като процент от застрахователната премия. В отделни случаи "Корект Консулт-Д" ООД запазва правото си да начисли и допълнителни такси с цел покриване  на административните си разходи.

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА 19.2 KB (docx) Свали
ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИ 18.94 KB (docx) Свали