0898 59 45 36

Основни понятия

Основни понятия в застраховането

Застрахователен договор – С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо лице застрахователно обезщетение или парична сума. Застрахователния договор влиза в сила след плащането на цялата дължима премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащане, освен ако в договора е уговорено друго.

Застрахователна полица – Документ, удостоверяващ сключения договор между застрахователя и застрахования.

Застрахован – Физическо или юридическо лице, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователен договор.

Застраховащ – Физическо или юридическо лице, което сключва застрахователния договор със застрахователя и плаща застрахователната премия по този договор.

Ползващо лице – лице, посочено от застрахования в застрахователния договор което има право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума.

Застрахователна сума - Сумата по полица до която е задължен застрахователя. При имуществени застраховки,тя не може да надвишава действителната или възстановителната стойност на имуществото.

Сумата, за която е застраховано дадено имущество или интерес, и която е максималният лимит на отговорност на застрахователя.

Лимит на отговорност – Максималната отговорност на застрахователя към застрахования, ползващото лице или трето увредено лице.

Застрахователна премия - Сумата, която застрахованият заплаща на застрахователя и записана в полицата срещу която застрахователят поема посочените в полицата рискове.

Застрахователно събитие - събитие от случаен характер, записано в Застрахователния догор или в Общите условия към него, като покрит риск по застраховката.

Надзастраховане - Когато в застрахователния договор е уговорена по-голяма застрахователна сума от действителната, застрахователят носи отговорност и изплаща щети до действителната стойност на имуществото.

Подзастраховане - Когато в застрахователния договор е уговорена по-малка застрахователна сума от действителната и застрахованото имущесто погине или бъде повредено, обезщетението се определя според съотношението между застрахователната сумa и действителната стойност. Ако застрахователният договор е сключен с уговорка срещу първи риск, обезщетява се пълият размер на вредата до определения лимит, но не повече от действителната стойност.

Самоучастие на застрахования - Поемане на част от отговорността в случай на застрахователно събитие от Застрахования. То може да буде безусловно (до определен размер във всяка щета) и условно (застрахователят заплаща целия размер на вредата , ако той надвишава размера на самоучастието, определен в застрахователния договор).

Асистънс – Допълнителни услуги към застраховането, т.е. оказване на помощ на застрахования за по-безпроблемно и своевременно уреждане на настъпилия застрахователен случай.